Infrastruktura

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Telekomunikacja

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił wyraźny postęp w telefonizacji gminy. Obecnie na terenie gminy funkcjonuje pełna infrastruktura telefonii stacjonarnej. Podstawowym operatorem sieci jest Orange TP SA oraz w niektórych częściach gminy Telefonia Pilicka, posiadająca kombinację sieci radiowo – liniowej.

Sieć telekomunikacyjną gminy stanowią:

 • kabel światłowodowy „Nisko – Jeżowe”,
 • kabel światłowodowy „Jeżowe – Jata”,
 • kabel światłowodowy „Jeżowe – Nowy Nart”,
 • kabel światłowodowy „Nowy Nart – Bojanów”,
 • kable doziemne sieci miejscowej,
 • kanalizacja teletechniczna w Jeżowem,
 • linie napowietrzne abonenckie.

Ponadto na tereni gminy  działają operatorzy telefonii komórkowej – Play, Orange, Plus GSM, oraz T-Mobile. W Jeżowem zlokalizowane są przekaźniki wymienionych operatorów, co zapewnia zasięg wszystkich sieci komórkowych na terenie całej gminy.

Rozwinięte są również zaawansowane usługi internetowe świadczone przez Orange S.A. (ADSL, DSL).

Na terenie Gminy działa operator naziemnej sieci światłowodowej "Debacom" Sp. z o.o. z Zabrza  i sieci radiowej F.H.U. "Wave-Net" z Nienadówki. Operatorzy ci świadcżą  usługi internetowe w dużej części gminy.

Usługi pocztowe zabezpieczają Poczta Polska S.A. placówka Jeżowe i placówka InPost S.A., którzy świadczą pełny zakres usług dla całej gminy.

Komunikacja

Gmina posiada stosunkowo dobrze rozwinięte elementy systemu komunikacyjnego. Występuje tu skrzyżowanie połączeń drogowych.  Przez gminę przebiega połączenie kolejowe węzłów  Skarżysko Kamienna-Przeworsk, zelektryfikowane dwutorowe relacji Rozwadów-Przeworsk. Stacja kolejowa Łętownia posiada możliwości przeładunku towarów na krytej rampie bocznej dł. ok. 400 mb.

Sieć dróg w gminie wynosi 171,5 km, w tym:

 • droga krajowa nr 19  Lublin-Rzeszów - 6,5 km
 • droga wojewódzka nr 861 Bojanów-Kopki - 19,5 km
 • drogi powiatowe     - 42 km
  • nr 42744 relacji Jeżowe-Pikuły-Rudnik
  • nr 42757 relacji Zalesie-Korabina
  • nr 42756 relacji Cisów Las-Nowy Nart
  • nr 42760 relacji Jeżowe-Nowy Nart
  • nr 42761 relacji Nowy Nart-Szwedy
  • nr 42762 relacji Sójkowa-Pogorzałka-Cholewiana Góra „Dudziki”
  • nr 42763 relacji Jata-Zalesie-Sójkowa
  • nr 42764 relacji Groble-Krzywdy-Wólka Łętowska
  • nr 42765 relacji Łętownia dojazd do stacji kolejowe
 • drogi gminne     - 103,5 km
          o nawierzchni asfaltowej - 14,5 km
          o nawierzchni ulepszonej - 17,6 km
          o nawierzchni nie ulepszonej- 45,5 km
          o nawierzchni gruntowej - 25,9 km

Głównym elementem układu realizującym dostępność komunikacyjną i zewnętrzne powiązania na kierunku północ - południe jest droga krajowa nr 19. Zapewnia ona możliwość powiązań z systemem ponadlokalnym w skali województwa, regionu i kraju. Przechodzi centralnie przez obszar gminy bezpośrednio obsługując miejscowość Jeżowe.

Wskaźnik gęstości dróg krajowych i wojewódzkich w gminie wynosi 21,6/100 km2 przy średniej krajowej 75,8km/100 km2.

W sieci dróg publicznych przebiegających przez teren gminy znajdują się następujące mosty i przepusty:

 • w ciągu dróg krajowych  - 1 most i 1 przepust
 • w ciągu dróg wojewódzkich - 2 mosty i 13 przepustów
 • w ciągu dróg powiatowych - 4 mosty i 11 przepustów
 • w ciągu dróg gminnych  - 6 mostów i 21 przepustów

Wykaz sieci dróg realizujących powiązania zewnętrzne i wewnętrzne przedstawione zostały w tabeli nr 2. Przyjęta została numeracja dróg według dotychczasowych przepisów obowiązująca do czasu nadania drogom nowych numerów według rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

Układ komunikacyjny gminy Jeżowe

W ogólnej długości zewidencjonowanej sieci drogowej, 127,311 km, 63,8% stanowią drogi o nawierzchni bitumicznej (twarda ulepszona). Dla dróg gminnych, na ogólną długość (wg ewidencji) 61,92 km, drogi o nawierzchni bitumicznej stanowią 31,1%.

Występujący od kilku lat wzrost liczby pojazdów samochodowych i rolniczych maszyn samojezdnych, przy jednoczesnym zwiększeniu ciężaru pojazdów samochodowych oraz wzroście mobilności mieszkańców, powoduje szybsze niszczenie dróg. Konsekwencją tego przy braku wystarczających środków finansowych na budowę, modernizację, ochronę i utrzymanie dróg jest postępująca degradacja ich stanu technicznego. Ponadto wymagania techniczne i administracyjne dotyczące procesu inwestycyjnego przerastają możliwości społeczności wiejskiej i utrudniają poprawę sieci dróg gminnych.

Uwarunkowaniem techniczno – ekonomicznym modernizacji dróg w terenie zabudowanym są wąskie pasy drogowe uniemożliwiające wprowadzenie w przekrój drogi systemu odwodnienia, ścieżek rowerowych a nawet chodników dla ruchu pieszego. Trudności w pozyskaniu terenu niejednokrotnie eliminują całkowicie działania modernizacyjne.

Gospodarka wodno – ściekowa

 1. Wodociągi

Wyposażenie w sieć wodociągową jest podstawowym warunkiem rozwoju i zabezpieczenia socjalno – bytowego mieszkańców gminy. Wszystkie miejscowości gminy są zwodociągowane. Długość sieci wynosi 103,8 km; 2037 gospodarstw jest podłączonych do wodociągu o średnim zużyciu 270 tys. m3 w skali roku.

 
Miejscowość Długość sieci w km Ilość przyłączeń Średnica sieci
Jeżowe Centrum 9,9 355 200
Jeżowe Podgórze 8,6 363 160
Jeżowe Zagościniec 6,1 173 160
Jeżowe Kameralne 3,5 102 110
Jeżowe Zaborczyny 1,7 38 110
Jeżowe Okolisko 2,6 29 110
Jata 8,4 144 100
Sójkowa 3,0 106 80
Zalesie 7,8 115 110
Krzywdy 8,6 100 160 i 110
Cholewiana Góra 15,3 158 110
Sibigi 3,7 38 110
Groble 4,7 139 160 i 110
Pogorzałka 5,1 34 160 i 110
Nowy Nart 8,7 85 160 i 110
Stary Nart 6,1 58 110 i 90
RAZEM 103,8  2037 -

 

 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeżowem; stan na 31.12.2003 r.

 W gminie istnieje ujęcie wody Jeżowe - Pikuły i przepompownia w miejscowości Cholewiana Góra, która podaje wodę do Nartu Nowego, Nartu Starego, Pogorzałki i Cholewianej Góry. Zarządzającym ujęciem i siecią wodociągową jest Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Jeżowem.


Ujęcie oparte jest na eksploatacji 3 studni wierconych, zlokalizowanych na terenie wsi Groble, o głębokości do 27 m i wydajności średniej 1500 m3/dobę. Stan techniczny ujęcia i stacji wodociągowej po modernizacji 1997-1998 r. jest dobry.

 
b) kanalizacja
W roku 1998 r. oddano do eksploatacji oczyszczalnię ścieków o przepustowości 650 m3/h oraz rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej. Obecnie wykonano 36,8 km kanalizacji, do której podłączonych jest 687 gospodarstw zlokalizowanych w miejscowości Jeżowe.

Miejscowość Długość sieci Ilość przyłączeń Ścieki odprowadzone 
 Jeżowe Centrum  18,5 km  285  53,5 m3
 Jeżowe Podgórze  12,6 km  238  44,7 m3
 Jeżowe Zagościniec  5,2 km  151  28,4 m3
Jeżowe Kameralne 0,5 km 13 2,4 m3
RAZEM: 36,8 km 687 129 m3

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeżowem; stan na 31.12.2003 r.

Kanalizacja wykonana jest systemem grawitacyjno-tłocznym w oparciu o nowe technologie (rury i studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego). W miejscowościach Cholewiana Góra i Groble działają mini oczyszczalnie przy szkołach podstawowych. Dla pozostałych miejscowości należy wykonać projekty kanalizacji, która będzie łączyć kilka miejscowości w jedną oczyszczalnię.

Gospodarka odpadami

Gminne wysypisko było oddane do eksploatacji w 1991 r. Zlokalizowane było w miejscowości Jeżowe na terenie byłego nieużytku zdewastowanego w wyniku prowadzenia eksploatacji piasku. Zajmowało teren o pow. 0,29 ha. Od strony zachodniej, północnej i wschodniej graniczy z lasem sosnowym.

W ramach prac budowlanych wykonano groblę ziemną zamykającą wysypisko, drenaż opaskowy, warstwę izolacyjną, ogrodzenie oraz inne elementy. Docelowo pojemność wysypiska wynosiła 11952 m3.

Wysypisko przeznaczone było na:

 • składowanie odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, instytucji i zakładów prowadzących działalność produkcyjno–usługową, przedsiębiorstw oraz nietoksycznych odpadów przemysłowych,
 • składowanie odwodnionych osadów ściekowych.

Zabraniało się składowania na wysypisku:

 • odpadów toksycznych i opakowań po nich,
 • odpadów łatwopalnych,
 • odpadów zawierających metale ciężkie,
 • przeterminowanych środków ochrony roślin,
 • padłych zwierząt,
 • nieczystości płynnych.

Zarządzającym wysypiskiem jak również prowadzącym zbiórkę odpadów był Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem. Dostarczał na składowisko ok. 680 m3 odpadów rocznie. Nie dysponował pojemnikami do gromadzenia śmieci ani specjalistycznym sprzętem (śmieciarkami).

Odpady gromadzone były w workach foliowych a odbierane ciągnikiem z przyczepą lub samochodem ciężarowym. Natomiast złom użytkowy odbierany był głównie przez prywatne firmy bezpośrednio od właścicieli.

Odpady były składowane metodą poziomą poprzez rozplantowanie, przesypanie warstwą ziemi i zagęszczenie.

Największym problemem była mała pojemność składowiska i bardzo trudny dojazd. Do wysypiska prowadziły dwie drogi, jedna śródpolna o długości ok. 3 km oraz druga długości ok. 2,5 km od drogi krajowej nr 19. Obie drogi nie były utwardzone, w okresie roztopów i dużych opadów były nieprzejezdne.

Obecnie wysypisko śmieci jest zamknięte (od dnia 31.03.2007r.) a odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zajmuje się firma wybrana przez gminę w drodze przetargu.