Turystyka

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Turystyczne walory gminy

Walory środowiskowe gminy Jeżowe nie są w pełni wykorzystywane turystycznie. Korzystne warunki klimatyczne i urozmaicona rzeźba terenu gminy Jeżowe wpływają na rozwój turystyki pieszej i rowerowej. Zwarte kompleksy leśne sprzyjają powstawaniu tras biegowych, ścieżek rowerowych oraz tzw. ścieżek zdrowia.

Pobliskie zbiorniki wodne, w Wilczej Woli (gmina Raniżów) oraz w Jeżowem-Kowalach, których głównym celem jest ochrona mieszkańców przyleglych miejscowości przed ewentualną powodzią, stały się również miejscem letniego wypoczynku mieszkańców z terenu całej gminy.

Agroturystyka w gminie Jeżowe jest słabo rozwinięta, pomimo, że istnieją idealne warunki dla jej rozwoju, m. in. dużo wolnej przestrzeni, urozmaicony krajobraz, bogata fauna i flora oraz czyste powietrze. We wsi gminnej Jeżowe w ramach działalności gospodarczej prowadzone są usługi hotelarskie na niewielką skalę. Przy drodze Rzeszów – Lublin usytuowana jest stacja benzynowa „Ralpol" z hotelem i restauracją.

W obrębie gminy Jeżowe znajduje się kilka obiektów o wysokich walorach turystycznych:

 • Park Podworski w Nowym Narcie - z charakterystycznym starodrzewem,
 • Leśniczówka w Groblach - modrzewiowa osada leśna w otoczeniu wielogatunkowego starodrzewia,
 • Cmentarzysko kurhanowe w Jeżowem,
 • Obozowisko mezolityczne w Sójkowej,
 • Osada neolityczna w Sójkowej.

Gmina dysponuje stale rozwijającą się bazą sportową. Zainteresowanie mieszkańców koncentruje się głównie na piłce nożnej. Na terenie gminy działają dwa kluby sportowe: LZS „Sparta Jeżowe" oraz LZS „Czarni Sójkowa". W szkołach podstawowych funkcjonują UKS-y, cieszące się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

W okresie zimowym jest organizowany turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy.

Obiekty sportowe w gminie:

Jeżowe:

 • stadion LZS „Sparta",
 • boisko sportowe,
 • przy szkole w Jeżowem Centrum - sala gimnastyczna i boisko przyszkolne,
 • przy Zespole Szkół - mała aula i w budowie sala gimnastyczna,
 • Szkoła Podstawowa w Podgórzu – boisko przyszkolne, sala gimnastyczna,

Cholewiana Góra:

 • boisko wiejskie
 • sala gimnastyczna przy szkole podstawowej,

Stary Nart:

 • boisko przyszkolne,
 • sala gimnastyczna przy szkole podstawowej,

Nowy Nart:

 • boisko wiejskie nieurządzone,

Jata:

 • boisko przyszkolne,
 • sala gimnastyczna przy szkole podstawowej,

Zalesie:

 • boisko przyszkolne,

Groble:

 • boisko sportowe,
 • boisko wiejskie,
 • sala gimnastyczna przy szkole podstawowej.

Oryginalne rękodzieło jakim jest wikliniarstwo nadaje gminie i całemu jej otoczeniu dodatkowych walorów mogących stanowić atrakcję dla przybysza z zewnątrz.

Z całym naciskiem podkreślić należy, że nie zniszczony naturalny krajobraz, duże możliwości utrzymania i rozwoju gospodarki leśnej, poprawa stanu środowiska może być czynnikiem rozwoju gminy Jeżowe.


Obiekty dziedzictwa kulturowego

Pod względem kultury gmina Jeżowe zaliczona jest do gmin lasowiackich, geograficznie znajduje się w obrębie niziny Sanu.

Zabytki architektury gminy Jeżowe wpisane do rejestru zabytków:

 • Nowy Nart - Park Podworski – nr rej. 299/A - Powstał na początku XX wieku, częściowo przekształcony w tym samym okresie, z charakterystycznym starodrzewem (tulipanowiec, sosna wejmutka, klon-jawor, klon pospolity), objętym ochroną Konserwatora Zabytków. Ze względu na położenie w centralnej części wsi park ma duże znaczenie krajobrazowe.
 • Jeżowe - cmentarz parafialny - nr rej. 386/A - Cmentarz rzymskokatolicki i ewangelicko-augsburski w Jeżowem zajmuje pow. około 2,9 ha, administratorem jest Parafia Narodzenia NPM w Jeżowem; założony w końcu XVIII w. na planie wydłużonego prostokąta z główną aleją na osi wejścia – umieszczonego w krótszym boku, układ grobów regularny, rzędowy, w części centralnej zlokalizowana została (współcześnie) kaplica cmentarna. Cmentarz pierwotnie dzielił się na części rzymskokatolicką i część ewangelicko-augsburską, od 1945 r. jest wyłącznie rzymsko-katolicki. Nagrobki ewangelickie kolonistów niemieckich (z czasów kolonizacji józefińskiej) zostały zniszczone, zachowała się niewielka liczba nagrobków kamiennych i żeliwnych krzyży z końca XIX wieku i początku XX wieku, zachowało się też kilka mogił żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. Starodrzew stanowią dęby z niewielką domieszką lipy. Główne skupiska drzew znajdują się wzdłuż ogrodzenia i w części centralnej cmentarza.
 • Jata - cmentarz parafialny - nr rej. 387/A - Cmentarz rzymskokatolicki w miejscowości Jata objęty został ochroną w granicach ogrodzenia z 1988 r. tj. około 0,7 ha. Administratorem jest Parafia MB Różańcowej; założony w 1919 roku na planie zbliżonym do trapezu, główna aleja na osi wejścia, układ mogił regularny, rzędowy: nagrobki z okresu międzywojennego eklektyczne lub ludowe (bardzo nieliczne). Brak starodrzewu, zadrzewienie stanowią brzozy, lipy i kasztanowce.
 • Groble – Leśniczówka - nr rej. 426/A - Jest to modrzewiowa osada leśna tzw. ”Poislówka” w otoczeniu wielogatunkowego starodrzewia.

Stanowiska archeologiczne w gminie Jeżowe wpisane do rejestru zabytków:

 • Jeżowe; stan. 38, cmentarzysko kurhanowe, nr rej. 457/A
 • Cmentarzysko kurhanowe w Jeżowem pochodzi prawdopodobnie ze schyłku neolitu lub wczesnego brązu
 • Sójkowa; stan. 2, obozowisko mezolityczne, nr rej. 553/A
 • Sójkowa; stan. 1, osada neolityczna, nr rej. 554/A

Obiekty o szczególnej wartości zabytkowej kwalifikujące się do objęcia ochroną prawną:

 • Jeżowe – kościół parafialny p. w. NMP, murowany (1914 - 1923);
 • Jeżowe – dawna plebania murowana (1823 – 1824);
 • Jeżowe – kapliczka drewniana przy domu nr 173 z końca XIX wieku;
 • Jeżowe – zagroda chłopska z oborą nr 327 , własność W. Łyko, z końca XIX wieku;
 • Sibigi – kapliczka murowana przy budynku nr 136;
 • Zalesie – kapliczka drewniana przy domu nr 81 z 1868 r.
 • Nowy Nart – kościół parafialny z 1922 r.

Lasy na terenie gminy to pozostałość Puszczy Sandomierskiej, szczególnie cenne ich fragmenty pod względem siedliskowym i florystycznym proponuje się do objęcia ochroną prawną w formie rezerwatów leśnych, celem zachowania ekosystemów leśnych o charakterze puszczańskim.

Ponadto na terenie gminy ustanowiono 12 pomników przyrody żywej. Ochroną zostało objęte łącznie 17 drzew: klon pospolity, sosna wejmutka, tulipanowiec, klon–jawor, dąb szypułkowy, buk pospolity, lipa drobnolistna, buk pospolity.

Artykuły

Film promocyjny Gminy Jeżowe

17 października 2016