PSP Jeżowe-Kameralne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Historia szkoły:

Jak podają zapiski kronikarskie założenie szkoły w przysiółku Kameralne datuje się na rok 1896. Była to najpierw pozamiejscowa jedna klasa szkoły w Jeżowem, którą następnie Rada Szkol na Krajowa w tym samym roku, tj. 1896 przekształciła w jednoklasową szkołę etatową Różne były jej losy. W lutym 1948 roku w odbudowanym po spaleniu i wysiedleniu przysiółku Kameralne stworzono po raz pierwszy po wojnie szkołę jednoklasową. Nie było wówczas odrębnego budynku, dlatego uczono dzieci w prywatnych domach. Kierownikiem szkoły była wówczas Zofia Siudak, która objęła swoje stanowisko 13 lutego 1948 roku i sprawowała je do roku 1962.

 
Przez trzy pierwsze lata swojego urzędowania była jedynym nauczycielem zatrudnionym w szkole. Uczyła klasy I - IV, były to klasy łączone (łączono klasę I z II, III z IV). Pani Zofia Siudak w pierwszym roku swojej pracy uczyła 87 dzieci, w tym od 17 do 20 osób starszych (analfabetów). W kolejnych latach uczyło się w szkole ok. 70 dzieci. W 1951 roku zwiększyła się liczba zatrudnionych w szkole nauczycieli, do pracy w szkole została przyjęta Anna Krztoń i była ona nauczycielem tej szkoły do 1952 roku. W tym czasie, dokładnie w roku 1951/1952 z inicjatywy pana Stanisława Gryla, ówczesnego sekretarza Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nisku, a także pana Jana Tabaki, radnego gminy i jednego z mieszkańców przysiółka Kameralne oraz pozostałych mieszkańców wsi, zbudowano drewniany budynek szkoły, któryistnieje i funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Od tego też czasu zaczęto uczyć w szkole. W 1952 roku zmieniła się organizacja szkoły, poszerzony został zakres oddziałów o piątą klasę. Jako szkoła piecioklasowa funkcjonowała do 1961 r. Nauka odbywała się wtedy w klasach łączonych; łączono klasę II z III, IV z V, klasa I uczyła się osobno. Uczyło w niej wówczas także dwóch nauczycieli; pani kierownik Zofia Siudak i Maria Guziczek. Pani Maria Guziczek pra¬cowała w szkole w latach 1952 - 1957. Ze względu na to, że nauka religii odbywała się w szkole, dojeżdżał do niej w tamtym czasie ksiądz Mieczysław Kędzior. W roku 1961/1962 znowu zmieniono organizację szkoły, tym razem ustanowiono szkołę ośmioklasową i taki stan klas utrzymał się do 1973 r. Jedynie w roku szkolnym 1966/1967 było siedem klas, potem znowu powrócono do ośmiu klas.

W związku z tym, że zwiększyła się liczba klas, zwiększono też liczbę nauczycieli. Pracowały wtedy: Zofia Siudak - kierownik szkoły, Stanisława Konior, Czesława Stój, Zofia Pelczarska, Franciszka Bernat, Stanisława Lis, Janina Karaś'. Od 1962 roku kierownikiem szkoły zo¬stał Bolesław Kida i trwał na tym stanowisku do 1970 r. W tamtym czasie w szkole było osiem klas, pracowali zaś tacy nauczyciele jak: Elżbieta Trela, Helena Kazimierska, Janina Kida, Maria Bajek (później po zamążpójściu - Ziętko), Janina Ruszak (po zamążpójściu Bielecka), Maria Kowal, Teresa Romańska, Anna Bieńkowska, Maria Fedorowska. W 1965 roku z inicjatywy m.in. mieszkańców wsi został zbudowany drugi budynek szkoły, tym razem murowany z dwo¬ma salami lekcyjnymi. Bolesław Kida wraz z żoną Janiną pracowali w szkole do 1970 r. Następnym kierownikiem szkoły był Jerzy Oryszczak, który urzędował w latach 1970 - 1973. W tamtych latach w szkole oprócz wymienionych nauczycieli pracowała też jego żona Maria Oryszczak. W roku 1973 szkoła stała się czteroklasowa. Od tego roku kierownikiem szkoły została Maria Ziętko. Taka organizacja utrzymała się do dnia dzisiejszego. W czasie kadencji Marii Ziętko (1973 - 2002) pracowali w szkole następujący nauczyciele: Janina Bielecka, Krystyna Gabryś, Wilhelmina Nalepa, Ewa Guzek, Elżbieta Dubiel, Halina Kozak, Elżbieta Kata, Renata Maj, Maria Łyko, Danuta Bednarz, Joanna Pelc, Ewa Bielecka. Obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeżowem Kameralnem jest szkołą sześcioklasową z oddziałem przedszkolnym (uczą się w niej dzieci z kl. O, I, II, III, IV, V i VI).

W szkole są pojedyncze oddziały. Uczęszczają do niej uczniowie z Jeżowego Kameralnego, Jeżowego Kowale i Jeżowego Okoliska. Szkoła ta składa się z dwóch budynków (segmentów); jeden drewniany, drugi murowany. Do roku 2004 warunki nauki i pracy w szkole były niezbyt dobre, można nawet powiedzieć, że prymitywne. Obydwa budynki były ogrzewane piecami kaflowymi, ubikacje znajdowały się na zewnątrz budynku, brakowało bieżącej wody w budynku murowanym, wyposażenie sal lekcyjnych było bardzo skromne. Dzięki funduszom z Banku Światowego i pieniądzom z budżetu gminy udało się wyremontować jeden z segmentów (budynek murowany). Remont tego budynku trwał od września do grudnia 2004 r. Dnia 25 stycznia 2005 r. odbył się odbiór wyremontowanego budynku szkoły. Szkoła zupełnie zmieniła swój wygląd, a przede wszystkim poprawił się w niej komfort nauki. Wreszcie wewnątrz budynku zostały oddane do użytku sanitariaty, jest ciepła, bieżąca woda oraz centralne ogrzewanie zasilane gazem. Ze względu na to, że w wyremontowanym budynku szkoły mieszczą się tylko dwie sale lekcyjne, dyrektor szkoły Maria Łyko uwzględniając opinie rodziców ustaliła, że będą się tam uczyć najmłodsze dzieci. Pozostali uczniowie wciąż muszą uczyć się w drugim segmencie - w budynku drewnianym. Kadra nauczycielska i pracownicy obsługi
Nauczyciele: Maria Łyko (dyrektor szkoły), Ewa Bielecka, Joanna Pelc, Danuta Bednarz, Teresa Komsa, Katarzyna Sudoł, Anna Tekla, Zofia Łysiak, Iwona Chudzik, Joanna Wilczyń-ska, Katarzyna Bujak, Jacek Dąbek, Marek Drzymała, Wiesław Szewc, ks. Piotr Wątroba; pra¬cownica obsługi: Elżbieta Nienajadło.

Kierownicy i dyrektorzy szkoły

Stanisława Mendecka była kierownikiem szkoły przed wojną, Zofia Siudak (lata 1948 -1962), Bolesław Kida (1962 - 1970), Jerzy Oryszczak (1970 - 1973), Maria Zietko (1973 -2002), Maria Łyko (2002 do tej pory).

Zasoby materialne szkoły:

Szkoła składa się z dwóch budynków (segmentów). W budynku drewnianym są trzy sale lekcyjne, w budynku murowanym dwie. Wyposażenie szkoły jest dosyć skromne. W ostatnim czasie zakupiono nowe meble do sal lekcyjnych klasy O, I, II, pomoce dydaktyczne do klas O-III, dwa radiomagnetofony, mapy, stopniowo powiększa się też sprzęt sportowy, zakupiono m.in. stół do ping-ponga, piłki, grę świetlicową „Piłka nożna". Stopniowo powiększa się też zbiór książek w bibliotece szkolnej, w ostatnim czasie zakupiono znaczną ilość lektur szkolnych.